หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ


มีความประสงค์ขอฝึกงาน

จาก
ถึง
ระหว่างวันที่
ถึงวันที่

สถานที่ฝึกอาชีพ
หาสถานที่ฝึกอาชีพเอง
ให้วิทยาลัยหาสถานที่ฝึกอาชีพให้


ลายเซ็นต์นักเรียน/นักศึกษา

ความเห็นผู้ปกครอง

ลายเซ็นต์ผู้ปกครอง